{"total":403,"stores": [ {"name":"CÔNG TY TNHH TM DV XNK ĐOÀN GIA","web_address":"N7 Cư Xá Tân Cảng, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.148653141241!2d106.72009061417195!3d10.799924561714258!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528a7eb9ecd6b%3A0x56b80e77c81c286b!2zSOG6u20gQ8awIFjDoSBUw6JuIEPhuqNuZywgUGjGsOG7nW5nIDI1LCBCw6xuaCBUaOG6oW5oLCBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1569313270789!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANBINHTHANH","province_code":"HOCHIMINH"} ] }